لطفا فایل مطالب خود را با فرمت Word برای ما ارسال کنید.
در فرم برای ما بنویسید که دوست دارید متن شما چگونه روایت شود.
هوپاد متعهد است به شما پاسخ دهد، حتی اگر به دلایلی متن شما قابل انتشار نباشد.